اختبار الكتروني سادس

اختبار خاص بالمعلم: عبدالله شنبر السيد
1
2
3
The past tense form of the verb " get " is
4
5
6
7
8
What time do you get up in the morning?
9
What time do you go to bed?
10
11
12
13